دو عدد مینی فنجان نعلبکی و شش عدد دیوارکوب آنتیک کلکسیونی

دیوارکوب کوچک پرنس موتیکا در ناحیه گیره آویز پریدگی دارد