دو عدد مجسمه هندی سنگی ، قدیمی و زیبا

ارتفاع : 10 سانتیمتر