دو عدد مجسمه زیبا ساخت کشور موناکو

دو عدد مجسمه زیبا

ساخت کشور موناکو  بین ایتالیا و فرانسه

آنتیک ، دکوری

ارتفاغ : 24 سانتیمتر