دو عدد قاشق چوبی کاری از خوانسار ، نفیس و قدیمی

دو عدد قاشق چوبی زیبا و نفیس

کاری از شهر خوانسار

قدیمی