دو عدد قاشق چوبی منقش به شعر وگل ، قدیمی

دوعدد قاشق چوبی آنتیک

دو طرف منقش به شعر و گل و گیاه