دو عدد قاشق چوبی قاجاری منقش به دست نوشته ، آنتیک و قدیمی

دو عدد قاشق جوبی قاجاری

منقش به دست نوشته

قدیمی و آنتیک