دو عدد قاشق چوبی منقش به خط زمان ناصرالدین شاه ، آنتیک

دو عدد قاشق چوبی

منقش در پشت ملاقه به شعر

آنتیک و قدیمی