دو عدد فیل سنگی

دو عدد فیل سنگی

دو شکم هر کدام یک فیل دیگر کنده شده