دو عدد فنجان نعلبکی منقش به تصویر لنین و بانو ، آنتیک

دو عدد فنجان نعلبکی منقش به تصویر لنین و بانو

فنجان نعلبکی لنین  جفت  نیستند