دو عدد سکه 1000 دیناری نقره خطی و رایج رضاشاه پهلوی مربوط به سال 1305 و 1306