دو عدد اسکناس 10 قروش سال 1940 جمهوری متحده عربی

180,000 تومان

عینا مطابق تصاویر