دو عدد آلبوم اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با شماره های یکسان ( 100 ریالی الی 10000 ریالی و 100ریالی الی 20000 ریالی )

100 ریالی الی 10000 ریالی  با شماره    813512

100 ریالی  الی  20000 ریالی با شماره   818999