دو عدد آلبوم اسکناس بانک مرکزی ، (100 تا 10000 ریالی) و (100 تا 20000 ریالی) شماره اسکناسها یکسان

شماره اسکناس های آلبوم سبز  : 813512

شماره اسکناس های آلبوم قرمز  :  818840