دو عدد آلبوم اسکناس بانک مرکزی ، (100 تا 10000 ریالی) و (100 تا 20000 ریالی) شماره اسکناسها یکسان

شماره اسکناسهای آلبوم طوسی :  813309

شماره اسکناسهای آلبوم قرمز      :  818999