دو اسکناس 5 و 10 قروش 1951 لیبی و یک اسکناس 100 فلس بحرین 1964

عینا مطابق تصاویر