دوعدد مجسمه گروه کر ، آنتیک خارجی

دو عدد مجسمه گروه کر خواننده گان

ساخت موناکو

آنتیک