دعای باطل السحر ، خط میر احمد محتسب اصفهانی بسال جمادی اول در سال 1310قمری ، امضاء و تاریخ دار، بصورت طومار بطول 4 متر

14,500,000 تومان