دستگاه ورزشی توسن ، جهت تقویت عضله های پا و سر شانه

دستگاه ورزشی توسن ، جهت تقویت عضله های پا و سر شانه

پا ها روی پدال قرار گرفته ، دسته ها را به عقب کشیده

در این حالت زین به بالا میرود

دو پدال جهت نیروی متفاوت ، دقیقا شبیه پارو زدن

دستگاه کاملا نو میباشد ، ساخت کارخانه توسن