خط : نوشته توکلت علی الله

خط نوشته

توکلت علی الله

ترسیم به همراه آب طلا

ابعاد : 40  در  25  سانتیمتر