خط با حاشیه کاردار

خط با حاشیه کاردار

ابعاد قاب : 36  در  25  سانتیمتر

ابعاد بدونه قاب :  24  در  13  سانتیمتر