جعبه آینه قدیمی موزه ایی ، همراه با خط آیت الکرسی و شمایل حضرت

مربوط به عهد قاجار یا صفویه

حط : آیت الکرسی

نقاشی : شمایل حضرت

ابعاد جعبه :  11.5 سانتیمتر  در  6.5  سانتیمتر