جعبه آئینه و سرمه دان چوبی کنده کاری شده ، عتیقه و آنتیک (کیفی)

جعبه آئینه و سرمه دان

قدیمی و آنتیک

مخضوض کیف همراه

حکاکی شده به گل و اشعار