جام و شش عدد استکان برنجی صدف کاری شده

جام و شش عدد استکان برنجی

صدف کاری شده

کلاسیک