جام سیلور (2 عدد)

جام سیلور (2 عدد)

شناسنامه و مشحصه حک شده در کف کالا قابل

رویت میباشد