تک اسکناس 5 افغانی ظاهر شاه سال 1318 عینا مطابق تصاویر