تمبر بمناسبت هواپیمایی ایران و بیست و پنجمین سال سلطنت محمد رضا پهلوی

55,000 تومان