تعداد67 عدد اسکناس 200 ریالی جمهوری اسلامی از پک صد تایی در قالب جفت بانکی با امضاء ایروانی و قاسمی ( صفحه 161 کتاب )