تعداد 62 قطعه اسکناس 200 ریالی جمهوری اسلامی طرح مسجد جامع یزد از شماره 732 الی 795

160,000 تومان

توجه : یک قطعه بشماره 790 کم دارد