تعداد 40 عدد اسکناس 100 ریالی مدرسی جمهوری اسلامی منقش به مهر ایام از پک صدتایی در قالب جفت های بانکی

400,000 تومان