تعداد 100عدد سکه رایج جمهوری اسلامی کمیاب ، مختلف به شرح توضیحات

2000 ریالی : 8 عدد

500 ریالی : 15 عدد

250 ریالی : 29 عدد

50 ریالی  : 23 عدد

1000 ریالی 21 عدد

10 ریالی : 5 عدد