تعداد 10 عدد اسکناس 500 ریالی جمهوری اسلامی با مهره مناسبتی در قالب پنج جفت بانکی