تعداد شش عدد برد بورد ، مخصوص آزمایشات الکترونیکی

320,000 تومان

همگی سالم و نو بوده یکی از آنها کارکرده است