تعدادی خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 100 وات همراه بامقادیری مقاومت

خازن = 90عدد
مقاومت = 7 بسته
560 k
1.5 m = 2 pack
1.2 m
4.7 m
200 k
4.7 m