تصاویر نقاشی شده قدیمی روی چینی ، تراش خورده از ظروف شکسته

مناسب برای قاب کردن یا چسباندن روی ظروف قدیمی