تصاویر نقاشی شده بانوان روی چینی ، تراش خورده از روی ظروف شکسته

مناسب برای قاب کردن یا چسباندن روی تنگ بلند