تسبیح نقاشی شده آنتیک (ازجنس چینی)

تسبیح نقاشی شده از جنس چینی

وزن  430 گرم