تسبیح از جنس چینی(منقوش)

تسبیح از جنس چینی نقاشی شده

وزن  120 گرم