تسبیح از جنس چوب

تسبیح از جنس چوب

طول تسبیح 55 سانتیمتر

طول هر مهره 3 سانتیمتر