تابلو رنگ و روغن شبستان مسجد اثر استاد منجمی بتاریخ 1970

21,500,000 تومان

ابغاد با قاب : 67 در 57 سانتیمتر
ابعاد بدون قاب : 57 در 47 سانتیمتر