تابلو رنگ و روغن قدیمی کهنه و آنتیک امضاء دار، لشگری ، مجنون

تاباو رنگ وروغن

مجنون

بسیار قدیمی ، کهنه

امضاء دار

ابعاد با قاب : 90  در 60 سانتیمتر

ابعاد بدون قاب : 80 در 50 سانتیمتر