بیست قطعه تمبر به مناسبت عید نوروز چاپ امریکا ، ارزش هر قطعه 42 سنت