بیزر ( آلارم ) و هیت سینگ

تعداد 10 عدد بیزر 24 ولت و هشت عدد هیت سینگ