بک عدد گلدان مینا کاری شده نگین دار ، تک و بینظیر

ارتفاع : 10 سانتیمتر