بخاری نفتی امریکایی برفکشن مدل 750 ، قدیمی و آنتیک

بخاری نفتی امریکایی  Perfection Model 750X

تانک ذخیره نفت مسی

سالم بدون نقض فقط احتیاج به فیتیله دارد