بادیه منقوش به گل و اشعار

بادیه قلمرده شده از اشعار و گل

قطر بادیه :  20 سانتیمتر و ارتفاع  8  سانتیمتر

قطر سینی زیر : 19 سانتیمتر