انواع خازن ، مقاومت و سوکت

تعدادی خازن الکترونیک  و  پلی استر

ترمینال و سوکت

چند بسته مقاومت

عینا مطابق تصویر