ارکستر پنچ نفره ، چوبی ، ساخت ایتالیا ، بینظیر

ارکستر پنچ نفره چوبی

ساخت ایتالیا

ارتفاع : 14.5 سانتیمتر

واقعا تک