اره ماهی سایز کوچک بطول 26 سانتیمتر ، عینا مطابق تصاویر