اره ماهی بطول 74 سانتیمتر

اره ماهی بطول  74 سانتیمتر

تعداد دندان دو طرف جمعا  54 عدد

سالم و بینظیر