آفتابه لگن قلمکاری شده

آفتابه لگن قلمکاری شده

قدیمی

سه تیکه